ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

 

1. ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน รวมทั้งประสานสนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วน  
 

 

2. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน และเสนอข้อกำหนด ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์
แผนงาน และแนวทางการทำงานด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัด

 

3. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

 

4. เป็นศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

 

5. อำนวยการบริหารและดำเนินการจัดบริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน

 

6. ดำเนินงานด้านแรงงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด