สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมออกตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการ

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ร้อยเอกกิจสมพงษ์ กล้าหาญ  แรงงานจังหวัดนครราชสีมา  มอบหมายให้นางสาวจันทิมา หวังอัจฉริยะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  จัดชุดตรวจบูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครราชสีมา , กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมออกตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ (1)ไร่นายสุรัตน์ จุ้ยชุมแสง หมู่ 9 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ประกอบกิจการเกษตรกรรม (พืชไร่) มีแรงงานไทย 1 คนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 11 คน (ชาย 5 คน หญิง 6 คน) ผู้ติดตาม 2 คน (เด็กหญิง อายุ 6 ปี และเด็กชาย อายุ 5 ปี) ต่อมา (2) ไร่นางสุภาวิตา แว่นรัมย์  หมู่ 10 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ประกอบกิจการเกษตรกรรม (พืชไร่)    มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 8 คน (ชาย 4 คน หญิง 4 คน) ผู้ติดตาม 1 คน (เด็กชาย อายุ 2 ปี) และ (3) ไร่นางสาวชฎาพร เสาว์ทอง หมู่ 11 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ประกอบกิจการเกษตรกรรม (พืชไร่) มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 6 คน (ชาย 4 คน หญิง 2 คน) แรงงานเด็ก 1 คน (ชาย อายุ 17 ปี) ทั้งนี้ ชุดตรวจฯ ได้ตรวจเอกสารการจ้างแรงงานมีเอกสารที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ รวมทั้งใบอนุญาติทำงานถูกต้อง มีบางส่วนอยู่ระหว่างรอพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งในการจ้างแรงงานทั้งสามแห่ง ปรากฏว่าถูกต้องตามกฎหมาย และไม่พบการกระทำผิดค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งชุดตรวจฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสิทธิประโยชน์ของแรงงานให้นายจ้างทราบและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเร่งรัดให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่กระบวนการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Servive : OSS) จังหวัดนครราชสีมา