สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการจังหวัดนครราชสีมา ณ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

             เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ร้อยเอกกิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการจังหวัดนครราชสีมา ได้ประสานส่วนราชการ องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องออกตรวจเยี่ยม บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆอันอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย เป็นประธานนำการตรวจเยี่ยม