สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดนครราชสีมา