บทวิเคราะห์รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน-มิถุนายน)