สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครราชสีมา

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 นายสุชาติ วิชชาวุธ  แรงงานจังหวัดนครราชสีมา  มอบหมายให้นางสาวจันทิมา หวังอัจฉริยะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  ออกตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ (1) เวลา 09.30 น. ณ บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) ฟาร์มอุดมทรัพย์ ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา มีลูกจ้าง 42 คน ต่อมาเวลา 13.30 น. ณ บุตะโกฟาร์ม ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา มีแรงงาน3 คน ตรวจสอบทั้งสองแห่งแล้วไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานเด็ก และไม่พบการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ทั้งนี้ ชุดตรวจบูรณาการฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้นายจ้างทราบและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด