สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถาประกอบการ จังหวัดนครราชสีมา

          เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2561 ร้อยเอกกิจสมพงษ์ กล้าหาญ  แรงงานจังหวัดนครราชสีมา  มอบหมายให้นางสาวจันทิมา หวังอัจฉริยะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  จัดชุดตรวจบูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครราชสีมา , กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา , ตำรวจภูธรอำเภอเสิงสาง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมออกตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ (1)ไร่นางจักจั่น คิดการ หมู่ 8 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ประกอบกิจการเกษตรกรรม (พืชไร่) มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 10 คน (ชาย 6 คน หญิง 3 คน) แรงงานเด็ก 1 คน (ชาย อายุ 16 ปี) ต่อมา (2) ไร่นายสุนทร ทินโนรส  หมู่ 7 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ประกอบกิจการเกษตรกรรม (พืชไร่)    มีแรงงานไทย 1 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 7 คน (ชาย 5 คน หญิง 2 คน) และ (3) ไร่นางจินตนา มุขกระโทก หมู่ 2 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ประกอบกิจการเกษตรกรรม (พืชไร่) มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 7 คน (ชาย 3 คน หญิง 3 คน) แรงงานเด็ก 1 คน (ชาย อายุ 17 ปี) ทั้งนี้ ชุดตรวจฯ ได้ตรวจเอกสารการพิสูจน์สัญชาติในการจ้างแรงงานทั้งสามแห่ง ปรากฏว่าถูกต้องตามกฎหมาย และไม่พบการกระทำผิดค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งชุดตรวจฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสิทธิประโยชน์ของแรงงานให้นายจ้างทราบและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด