สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการจังหวัดนครราชสีมา บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด

           เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ร้อยเอกกิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการจังหวัดนครราชสีมา ได้ประสานส่วนราชการ องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องออกตรวจเยี่ยม บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆอันอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย เป็นประธานนำการตรวจเยี่ยม