สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจการทำงานของแรงงานต่างด้าว

     เมือวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ร้อยเอกกิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กอ.รมน.จ.นม และหน่วยงานทีีเกี่ยวข้อง ออกตรวจการทำงานของแรงงานต่างด้าว ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด พื้นที่อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา