วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

 

วิสัยทัศน์
แรงงานมีผลิตภาพสูง มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 
 พันธกิจ
พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้
จัดเตรียมกําลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน
เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ
 
ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาตรที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำลังคนเพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาตรที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงในการมีงานทำให้กับแรงงาน
ประเด็นยุทธศาตรที่ 3 การส่งเสริมความมั่นคงในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน
ประเด็นยุทธศาตรที่ 4 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ประเด็นยุทธศาตรที่ 5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน
ประเด็นยุทธศาตรที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มีความเป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศาตรที่ 7 การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากวิกฤติและสาธารณภัย