Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

๑๕.การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

สรุผลงานการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม

ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน

ผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม

ผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม

ผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน

ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน

ผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม

ผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม

ผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน

แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานของ ศบร.นม.

คู่มือศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

 

TOP