Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

pll_content_description

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แรงงานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัด ผู้แทนกองกำลังรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด สถานีตำรวจภูธรอำเภอสูงเนิน นายอำเภอสูงเนิน และฝ่ายปกครองอำเภอสูงเนิน เข้าตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการด้านแรงงานและการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ของบริษัท บี.เอส.วาย คอนสตรัคชั่น จำกัด ประกอบกิจการ รับเหมาโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท เอวี เอ๊กซ์ ไทยแลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีลูกจ้างของบริษัท บี.เอส.วายฯ จำนวน 121 คน  (คนไทยทั้งหมด) และมีผู้รับเหมาช่วง จำนวน 38 ราย มีจำนวนลูกจ้างทั้งหมด 447 คน ลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน 227 คน ลูกจ้างต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 113 คน ลูกจ้างต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา จำนวน 137 คน โดยมีการจัดสถานที่พักอาศัย (แคมป์ที่พัก) เพื่อให้ลูกจ้างพักอาศัยด้วย  ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้พักอาศัยในแคมป์คนงานให้ชัดเจน การห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว การควบคุมดูแลสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมถึงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้ออื่นๆ ทั้งในบริเวณสถานที่ก่อสร้างและสถานที่พักอาศัยของลูกจ้าง และกำชับให้มีผู้ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นอย่างเคร่งครัด กรณีพบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ อาจจะพิจารณาสั่งปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุขต่อไป

TOP