Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

pll_content_description

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564  เวลา 13.00 น. นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายเสกสรรค์ สายอ่อน ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ร่วมตรวจบูรณาการแรงงานต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  กับชุดตรวจทีมนายอำเภอสีดา สาธารณสุขอำเภอสีดา สถานีตำรวจภูธรอำเภอสีดา พร้อมด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา ปกครองจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดในนครราชสีมา ณ บริษัทตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา พบการใช้แรงงานรวม 285 คน แยกเป็นแรงงานไทย 201 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติจีน 45 คน และแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 39 คน ผลการตรวจปรากฏว่าไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และเจ้าหน้าที่แนะนำให้นายจ้าง ลูกจ้าง มีการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

TOP