Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

 นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางกัญญาวีร์ ลาล้ำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศและรองรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา  ๐๙.๓๐ น.

   นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางกัญญาวีร์ ลาล้ำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศและรองรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

TOP