Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมตรวจประเมิณโรงงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

pll_content_description

วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา  ๑๐.๐๐ น.

   นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมตรวจประเมิณโรงงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

TOP