Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมงาน แรงงานสมานฉันท์ สร้างสรรค์สันติสุข

pll_content_description

       เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560  นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมงาน "แรงงานสมานฉันท์ สร้างสรรค์สัีนติสุข" ณ เทอร์มินอลฮอล์ 2 และ 3 (ชั้น 4) ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 โคราช เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้างแสดงพลังสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ช่วยลดปัญหาข้อขัดแย้ง ข้อพิพาทแรงงานในสถานประกอบกิจการ โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี

TOP