Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมให้กำลังใจแก่ชาวบ้านในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 จำนวน 5 กิจกรรม

pll_content_description

        วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางกัญญาวีร์ ลาล้ำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายเสกสรรค์  สายอ่อน นักวิชาการแรงงาน ร่วมให้กำลังใจแก่ชาวบ้านในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ดังนี้

กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ดำเนินการวันที่ 22 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2564 จำนวน 4 กิจกรรม

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม ณ โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง

2.ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงกลอ ณ บึงกลอ ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง

3.ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดดอนหวาย ณ วัดดอนหวาย ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง

4.พัฒนาปะปาหมู่บ้านโนนมันเทศ ณ บ้านโนนมันเทศ ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง

กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ดำเนินการวันที่ 22 – 24 มิถุนายน จำนวน 1 กิจกรรม

1.หลักสูตร ทำน้ำยาขนมจีน ณ 

โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ต่างๆ ประชาชนวัยแรงงานที่ประสบความเดือดร้อนด้าอาชีพ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งสิ้น จำนวน 56 คน

ทั้งนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข โดยเคร่งครัด

TOP