Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 จำนวน 1 กิจกรรม

pll_content_description

                                      วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางกัญญาวีร์ ลาล้ำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ออกตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน “การถักพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า” ณ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยผ่านกลไกลอาสาสมัครแรงงาน และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 16 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข โดยเคร่งครัด 

TOP