Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการ

pll_content_description

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 นายสุชาติ วิชชาวุธ  แรงงานจังหวัดนครราชสีมา  มอบหมายให้นางสาวจันทิมา หวังอัจฉริยะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  ประสานหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครราชสีมา , กอ.รมน. , ตำรวจภูธรอำเภอเมือง ตำรวจภูธรอำเภอสูงเนิน และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมออกตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ (1) เวลา 09.30 น. ณ บจก.ไทยซิลค์โปรดัคส์ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา กิจการสิ่งทอ มีลูกจ้าง 31 คน ต่อมาเวลา 13.30 น. ณ บจก.วีเจ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา กิจการรับเหมาติดตั้งไฟฟ้า มีลูกจ้าง 36 คน ไม่มีแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานเด็กทั้งสองแห่ง ตรวจเอกสารการจ้างแรงงาน  สิทธิประโยชน์ ผลการตรวจทั้งสามแห่งถูกต้องตามกฎหมายและไม่พบการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ทั้งนี้ ชุดตรวจบูรณาการฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้นายจ้างทราบและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

TOP