Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการด้านแรงงานและการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

pll_content_description

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 07.30 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ประกอบด้วย แรงงานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัยที่ 9  ที่ทำการปกครองจังหวัด กองกำลังรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด เข้าตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการด้านแรงงานและการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัย ที่ตั้ง ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการ การเก็บถนอมและปรับแต่งเนื้อสัตย์และสัตย์ปีก ที่ตั้ง ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย และของบริษัท คาร์กิลล์มีสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ตั้ง  ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา   พบว่า มีลูกจ้างแรงงานไทยรวมทั้งสิ้น 13,281 คน และลูกจ้างแรงงานต่างด้าวรวมทั้งสิ้น 416 คน  

                       ผู้ว่าราชการนครราชสีมา ได้ให้คำแนะนำให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้พักอาศัยในแคมป์คนงานให้ชัดเจน การห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว การควบคุมดูแลสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมถึงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้ออื่นๆ ทั้งในบริเวณสถานที่ก่อสร้างและสถานที่พักอาศัยของลูกจ้าง และกำชับให้มีผู้ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นอย่างเคร่งครัด กรณีพบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ อาจจะพิจารณาสั่งปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุขต่อไป

TOP