Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน”

pll_content_description

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 5 ประจำเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ “โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน”

เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวม สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ

รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ให้ครอบครัวมั่นคงมีความสุข สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบาง

รายครัวเรือนระดับจังหวัดที่เกิดจากการบูรณาการข้อมูลทุกหน่วยงาน ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน

 

TOP