Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมทางไกล VDO Conference กับผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เพื่อซักซ้อมการนำเสนอข้อมูลด้านแรงงงานแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

 

TOP