Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 งานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 “จังหวัดนครราชสีมา”

pll_content_description

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 10 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

                     วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 งานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 “จังหวัดนครราชสีมา” ณ ห้องประชุมเฟื้องฟ้า และห้องประชุมดอกไม้ โรงแรมสบายโฮเทล ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

TOP