Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 จำนวน 5 กิจกกรรม

pll_content_description

                               สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 จำนวน 5 กิจกกรรม ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 62 คน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้ประสบภัยธรรมชาติ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข โดยเคร่งครัด

TOP