Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมเวทีสนทนากลุ่ม (Focus Group) ตามโครงการศึกษาวิจัยการสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานเครือข่ายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เหยื่อเป็นเด็กและสตรีในประเทศไทย เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการทำงานเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการค้า

pll_content_description

 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.

 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางสาวจันทิมา หวังอัจฉริยะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมเวทีสนทนากลุ่ม (Focus Group) ตามโครงการศึกษาวิจัยการสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานเครือข่ายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เหยื่อเป็นเด็กและสตรีในประเทศไทย เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการทำงานเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมประชาบดี สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านนารีสวัสดิ์) จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายมาโนช แม้นอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5  เป็นประธานการประชุม

 

 

 

 

 

 

TOP