Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีของคนงานไทย

pll_content_description

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบตั๋วแลกเงิน จำนวน 6,324.92 บาท (หกพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสิบสองสตางค์) ให้แก่นายศาสตรา จำปาศรี เป็นเงินคืนภาษีคนงานที่เคยไปทำงานประเทศไต้หวัน โดยทำการมอบตั๋วแลกเงินฯ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ถนนพิบูลละเอียด ตำบลหนองไผ่ล้อม อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

TOP