Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีของคนงานไทย

pll_content_description

      เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาแรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบตั๋วแลกเงิน จำนวน 8,860.59 บาท (แปดพันแปดร้อยหกสิบบาทห้าสิบเก้าสตางค์) ให้แก่นายนายวัชรา เพียรความ เป็นเงินคืนภาษีคนงานที่เคยไปทำงานประเทศไต้หวัน โดยทำการมอบตั๋วแลกเงินฯ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ถนนพิบูลละเอียด ตำบลหนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

TOP