Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีของคนงานไทย

pll_content_description

 เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายสุรศักย์ ทวีปรักษา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ มอบตั๋วแลกเงิน จำนวน 10,625.69 บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบเก้าสตางค์) ให้แก่นางอุไร ยันพิมาย  รับมอบอำนาจแทนนายธนากร ยันพิมาย เป็นเงินคืนภาษีคนงานที่เคยไปทำงานประเทศไต้หวัน โดยทำการมอบตั๋วแลกเงินฯ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ถนนพิบูลละเอียด ตำบลหนองไผ่ล้อม อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

TOP