Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกวันพุธ

pll_content_description

    เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 น. นายสุรศักย์ ทวีปรักษา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 9 คน 

 

 

 

 

TOP