Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในจังหวัดนครราชสีมา

pll_content_description

                   แรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในจังหวัดนครราชสีมา

                   เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 12 กระทรวง 20หน่วยงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยนายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ได้มอบหมายนางทรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางกัญญาวีร์ ลาล้ำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังการเสวนา แนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 12 กระทรวง 20หน่วยงาน ในพื้นที่

TOP