Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

ภารกิจ และ อำนาหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

1. ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน รวมทั้งประสานสนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วน

2. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน และเสนอข้อกำหนด ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์

แผนงาน และแนวทางการทำงานด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัด

3. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

4. เป็นศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

5. อำนวยการบริหารและดำเนินการจัดบริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน

6. ดำเนินงานด้านแรงงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด

717
TOP