Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

แรงงานมีผลิตภาพสูง มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ

พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้
จัดเตรียมกําลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน
เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาตรที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำลังคนเพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาตรที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงในการมีงานทำให้กับแรงงาน
ประเด็นยุทธศาตรที่ 3 การส่งเสริมความมั่นคงในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน
ประเด็นยุทธศาตรที่ 4 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ประเด็นยุทธศาตรที่ 5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน
ประเด็นยุทธศาตรที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มีความเป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศาตรที่ 7 การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากวิกฤติและสาธารณภัย

ภารกิจของหน่วยงาน

ให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้านอาชีพ
ให้บรการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน
รับเรื่องราวร้องทุกข์ปัญหาด้านแรงงาน
การขอคืนเงินภาษีไปทำงานต่างประเทศ
418
TOP