Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด

  นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด

  แรงงานจังหวัดนครราชสีมา
  • นางสรงชล เกิดทองคำ

   นางสรงชล เกิดทองคำ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
   • นางกัญญาวีร์ ลาล้ำ

    นางกัญญาวีร์ ลาล้ำ

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นายเสกสรรค์ สายอ่อน

     นายเสกสรรค์ สายอ่อน

     นักวิชาการแรงงาน
     • นายธนกิจ เขียวสอนทอง

      นายธนกิจ เขียวสอนทอง

      นักวิชาการแรงงาน
   • นางสุทธินันท์ สีเขียว

    นางสุทธินันท์ สีเขียว

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นางสาวอภิญญา แสงสายออ

     นางสาวอภิญญา แสงสายออ

     นักวิชาการแรงงาน
     • นางสาววิทิตา ปิยพิทยากร

      นางสาววิทิตา ปิยพิทยากร

      นักวิชาการแรงงาน
   • นางสาวลดาวัลย์ รัมพณีนิล

    นางสาวลดาวัลย์ รัมพณีนิล

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นางสาววิภาวรรณ จำปี

     นางสาววิภาวรรณ จำปี

     นักวิชาการแรงงาน
  • นางสาวนุจรี ปักกาโร

   นางสาวนุจรี ปักกาโร

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   • นายชัยยะ ฟูทรัพย์ศิริ

    นายชัยยะ ฟูทรัพย์ศิริ

    พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส.2
    • นางสาวพิยดา แสงอรุณ

     นางสาวพิยดา แสงอรุณ

     นักวิชาการแรงงาน
     • นางณัฏยา เชื้อสูงเนิน

      นางณัฏยา เชื้อสูงเนิน

      พนักงานทำความสะอาด
   • นางสาวชุติมา ดุริยจรรยา

    นางสาวชุติมา ดุริยจรรยา

    พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.4
    • นางสาวอ้อนจันทร์ ดอกกระโทก

     นางสาวอ้อนจันทร์ ดอกกระโทก

     พนักงานขับรถยนต์
TOP