Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวปภิญญา ทองสมจิตร

  นางสาวปภิญญา ทองสมจิตร

  แรงงานจังหวัดนครราชสีมา
  • ว่าง

   ว่าง

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
   • นางกัญญาวีร์ ลาล้ำ

    นางกัญญาวีร์ ลาล้ำ

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสุทธินันท์ สีเขียว

    นางสุทธินันท์ สีเขียว

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • น.ส.ลดาวัลย์ รัมพณีนิล

    น.ส.ลดาวัลย์ รัมพณีนิล

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
  • นางสาวนุจรี ปักกาโร

   นางสาวนุจรี ปักกาโร

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นายชัยยะ ฟูทรัพย์ศิริ

    นายชัยยะ ฟูทรัพย์ศิริ

    พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส.2
    • นายฉัตรชัย ยูสเปมานนท์

     นายฉัตรชัย ยูสเปมานนท์

     พนักงานขับรถยนต์
   • น.ส.อภิญญา แสงสายออ

    น.ส.อภิญญา แสงสายออ

    เจ้าพนักงานธุรการ
    • นางณัฏยา เชื้อสูงเนิน

     นางณัฏยา เชื้อสูงเนิน

     แมบ้าน
   • นายเสกสรรค์ สายอ่อน

    นายเสกสรรค์ สายอ่อน

    นักวิชาการแรงงาน จนท.ศูนย์บริการร่วมฯ
    • น.ส.ปิยธิดา ปิติทรัพย์วัฒนะ

     น.ส.ปิยธิดา ปิติทรัพย์วัฒนะ

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
1708
TOP