Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.30 น. นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายเสกสรรค์ สายอ่อน ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน พร้อมด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมตรวจบูรณาการแรงงานต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 แห่ง พบการใช้แรงงานรวม 92 คน แยกเป็นแรงงานไทย 65 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว 15 คน และแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 12 คน ผลการตรวจปรากฏว่าไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และเจ้าหน้าที่แนะนำให้นายจ้าง ลูกจ้าง มีการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

TOP