Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.30 น. นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณารับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยมีนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน

TOP