Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

pll_content_description

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564  เวลา 13.00 น. นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นาง เข้าร่วมประชุมการดำเนินการโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน อำเภอโนนสูง ครั้งที่ 1/2564 ณ หอประชุมอำเภอโนนสูง (ชั้น 2) ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

TOP