Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.30 น. นายวินัย  มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางกัญญาวีร์  ลาล้ำ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

TOP