Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 9 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.30 – 16.30 น. นายวินัย  มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จังหวัดนครราชสีมา (KORAT Smart City) ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

TOP