Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

 นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางกัญญาวีร์ ลาล้ำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

pll_content_description

วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา  ๐๘.๓๐ น.

   นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางกัญญาวีร์ ลาล้ำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพิมาย โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

TOP