Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

 นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายกระทรวงแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

pll_content_description

วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา  ๐๙.๐๐ น.

   นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายกระทรวงแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

TOP