Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครราชสีมา และนายธนกิจ เขียวสอนทอง นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมตรวจประเมิณโรงงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้ง ๔ โรงงาน

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา  ๐๙.๓๐ น.

   นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครราชสีมา และนายธนกิจ เขียวสอนทอง นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมตรวจประเมิณโรงงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้ง ๔ โรงงาน ดังนี้ ๑.บริษัท สีมา คอนเทนเน่อร์แบ็ก จำกัด ๒.บริษท เอเชี่ยน ไวร์โปรดักส์ จำกัด ๓.บริษัท ไทยมิตชูวา จำกัด (มหาชน) ๔.บริษัท ทรีโอ พลาสติก จำกัด ณ จังหวัดนครราชสีมา

TOP