Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2564

pll_content_description

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2564
 
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณา
แผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564
โดยมีนายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการศูนย์ฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ
TOP