Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2560

pll_content_description

 เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2560 โดยนายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดนครราชสีมา อนุกรรมการและเลขานุการ นำเสนอผลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดนครราชสีมา  และขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 โดยมีนายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม

 

 

 

 

 

 

TOP