Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560 บูรณาการร่วมกับ โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560

pll_content_description

        สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินงานโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560 บูรณาการร่วมกับ โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560               ณ โรงแรมลองบีช และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ วันที่ 15 มี.ค. 2560 บรรยาย เรื่อง การรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดฯ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อรวมพลังต้านยาเสพติด วันที่ 16 มี.ค.2560 ศึกษาดูงานอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (โครงการตามแนวพระราชดำริด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม  และด้านระบบบำบัดน้ำเสีย) พิธีถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ อภิปรายกลุ่ม เรื่อง ภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และแนวทางปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงาน และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ วันที่ 17 มี.ค.2560 บรรยาย เรื่อง การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และบรรยาย เรื่อง เทคนิคการจูงใจและให้คำปรึกษาของอาสาสมัครแรงงาน รวมทั้งประชุมรับฟังความคิดเห็นปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานด้านอาสมัครแรงงาน

ภาพกิจกรรมวันที่ 15 มีนาคม 2560

ภาพกิจกรรมวันที่ 16 มีนาคม 2560

ภาพกิจกรรมวันที่ 17 มีนาคม  2560

TOP