Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาตามวันและเวลาที่ประกาศ ไม่มาตามประกาศถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ

TOP