Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ให้ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก แรงงานไทย” ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ หลักสูตรการพัฒนาทักษะอาชีพงานบริการ ณ ศาลาวัดสระประดู่ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย

pll_content_description

TOP