Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีของคนงานไทย

pll_content_description

   เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีประเทศไต้หวัน ให้กับนายสมพงศ์ ทุ่งกระโทก เป็นเงินจำนวน 12,424.64 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทหกสิบสี่สตางค์) และนายโชคอำนวย อัครกิ่ง เป็นเงินจำนวน 13,558.57 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบแปดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งคนงานไทยที่เคยไปทำงานประเทศไต้หวัน ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 

TOP