Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีคนงานที่เคยไปทำงานประเทศไต้หวัน

pll_content_description

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 11.40 น. นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบตั๋วแลกเงิน จำนวน 12,719.26 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบหกสตางค์) ให้แก่นายสุนีย์  เค้าดี  เป็นเงินคืนภาษีคนงานที่เคยไปทำงานประเทศไต้หวัน โดยทำการมอบตั๋วแลกเงินฯ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ถนนพิบูลละเอียด ตำบลหนองไผ่ล้อม อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

TOP