Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงงาน Good Factory Pactice (GFP) แบบ onsite

pll_content_description

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 23 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

                     แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจติดตาม Onsite สถานประกอบการ Good Factory Pactice (GFP) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการได้รับมอบหมายให้ร่วมตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงงาน Good Factory Pactice (GFP) แบบ onsite ร่วมกับ ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ผู้แทนศูนย์อนามัยที่ 6 ผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และผู้แทนสำนักงานประกันสังคมจังหวัด จำนวน  3 โรงงาน ได้แก่ บริษัทแอ๊ดวานซ์ เอเชีย ไฟเบอร์ จำกัดประกอบกิจการผลิตแผ่นใยไม้อัดแข็งพนักงาน 365 คน บริษัทคาวาซูมิ ลาบอราทอรี่ จำกัดประกอบกิจการผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ พนักงาน 11150 คน และบริษัทเลียร์คอร์ปเปอเรชั่นเซาท์อีสเอเชีย จำกัด ประกอบกิจการผลิตผลิตเบาะรถยนต์พนักงาน  263 คน ทั้งนี้ จากการตรวจติดตามการดำเนินการของโรงงานส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดได้ให้คำแนะนำและแนวทางการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดต่อไป

TOP