Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมตรวจติดตาม Onsite สถานประกอบการ Good Factory Pactice (GFP)

pll_content_description

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 25 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

                     นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจติดตาม Onsite สถานประกอบการ Good Factory Pactice (GFP) ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564

                     นายเสกสรรค์ สายอ่อน นักวิชาการแรงงาน ได้รับมอบหมายให้ร่วมตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงงาน Good Factory Pactice (GFP) แบบ onsite ร่วมกับ ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนศูนย์อนามัยที่ 9 ผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และผู้แทนสำนักงานประกันสังคมจังหวัด จำนวน  3 โรงงาน ได้แก่ บริษัท บีบีเอ็ม อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ประกอบกิจการผลิตอาหารแปรรูป ส่งออก พนักงาน 295 คน แยกเป็นสัญชาติไทย 123 คน เมียนมา 153 คน กัมพูชา 17 คน และลาว 2 คน บริษัท แหลมทองโปรตีนฟู้ด จำกัด และบริษัท แหลมทองโพลทริ จำกัด ประกอบกิจการผลิตอาหารแปรูป ส่งออก พนักงานรวม 2,645 คน แยกเป็นสัญชาติไทย 718 คน เมียนมา 1,926 คน และลาว  1 คน ทั้งนี้ จากการตรวจติดตามการดำเนินการของโรงงานส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดได้ให้คำแนะนำและแนวทางการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดต่อไป

TOP